• 1. Rapirad Ocharod
 • 2. Nantaporn Leelapinyangkool
 • 3. ปิยาภรณ์ สัตยาบรรพ
 • 4. พิมทอง ธนาวุฒิกุล
 • 5. Natchaya Ngamlamead
 • 1. suphana anuchartsakul
 • 2. Kwanchanok Narongphan
 • 3. ภคมณ อ่อนศรี
 • 4. Korakot Kedbanlu
 • 5. ไพลิน ตวงศิริชัยกุล
 • 6. ชมพู สานุกิจไพศาล
 • 7. Thornphatchon Hongphattharachan
 • 8. Onjira Deepralard
 • 9. เกษสุรางค์ จันทร์พูล
 • 10. ปาลิดา เครือโสภณ

10,000 บาท 10 รางวัล

 • 1 Kannika Khomsan
 • 2 จิราภรณ์ เพ็งหมื่น
 • 3 พรนันท์ ชอดโคกสูง
 • 4 ฉัตรมณีสรณ์ แสงทา
 • 5 ฐานุตรา เผ่าเกียรติพงศ์
 • 6 อมรรัตน์​ ชุมสาย​ ณ​ อยุธยา​
 • 7 ภฤศมน คำมะสอน
 • 8 Piyaphat Tha-in
 • 9 วริษฐา หวังศิริ
 • 10 อัญจิราพร อัศวกิจเสถียร

1,000 บาท 100 รางวัล

 • 1 Sirimaya Tunha
 • 2 ณัฐกานต์ ขจรคำ
 • 3 rinraphat putthi
 • 4 Kanjana Phriksri
 • 5 มุนิชชา งามพิริยะรัตนกุล
 • 6 สุภาวรรณ สุขวัฒนถาวร
 • 7 สุภสรางค์ สิริรัตนากุล
 • 8 พิชญ์สินี การวิทยี
 • 9 พิรชา วัฒนาภัทรสกุล
 • 10 Rosathorn Jeerachitwanich
 • 11 Thiwa Jaichum
 • 12 เขมเรศ อภิสุทธิพงษากุล
 • 13 พนาลี นรจิตต์
 • 14 ยศวดี ภักดีโต
 • 15 นิโลบล ดอกไม้แก้ว
 • 16 สมพร เลิศ​สุวรรณ​กิจ​
 • 17 Duangthip Phuangnoi
 • 18 ภัทรวดี ว่องเจริญ
 • 19 Pornsuda Swangsak
 • 20 Chanidta Thaisuriyo
 • 21 จิราภรณ์ โยธิกุล
 • 22 ศิริรัตน์ แสงเรืองรอง
 • 23 umaporn sangow
 • 24 ธัญญารัตน์ จีนเฮ็ง
 • 25 พรหมพร เรืองศักดิ์ประชา
 • 26 ศรีนันท์ จงดีจรัสพงศ์
 • 27 สุธิษา ทัพไพรี
 • 28 Fayakul Sakulphakkarat
 • 29 จิรายุทธ์ จิตติมิต
 • 30 นวรัตน์ เนื้อนวลสุวรรณ
 • 31 Sunee Triamkarnlert
 • 32 ศวิตา โล่ศุภกาญจน์
 • 33 นนทกานต์ แป๊ะกลาง
 • 34 pensiri limvatanaporn
 • 35 รุ่งนภา อรุณเขต
 • 36 ชวัลณัส วงศ์ชื่นสุนทร
 • 37 Suthasinee Tickhana
 • 38 Manasvee Phokaratsiri
 • 39 ลักษิณา จงวิเศษโชค
 • 40 Juthamas Numsri
 • 41 สมัชญา ชัยชมภู
 • 42 ญาสุมินทร์ ราตรี
 • 43 ปุณย์จรีย์ เลาหบุตร
 • 44 มลฤดี ศิริบูร์
 • 45 Nuttawan Phoruang
 • 46 Lalisa Narasirilork
 • 47 nopparat napasup
 • 48 ฉัตรฑพร พลอยจิระชัย
 • 49 รมณีย์ รุ่งสว่าง
 • 50 พณิชา แซ่เฮง
 • 51 วราภรณ์ พรศจี
 • 52 Siritorn Boonsenun
 • 53 Vorakanya Pansuwan
 • 54 ANUPHA TANAROM
 • 55 พิมพ์ใจ โชคอวยพรชัย
 • 56 กัลยาณี ถิระรณรงค์
 • 57 ปวริศ ต๊ะต้องใจ
 • 58 สิทธิกา สายสินธุ์
 • 59 Thanuton Teichaporapus
 • 60 Kancharot Atichatwanichchon
 • 61 พิชญา ศรีอุดม
 • 62 Mananya Homtow
 • 63 ชุติมา เกิดบัณฑิต
 • 64 สุรีรัตน์ ศรีพันนา
 • 65 กรรณิการ์ สุกใส
 • 66 กมลพรรณ อาจวิชัย
 • 67 Rudeetip Smithsarakarn
 • 68 ปภัชญา พิลาทอง
 • 69 อภิ​สรา​ เกตุ​พงษ์​ชัย​
 • 70 พิชญา ปกป้อง
 • 71 SAWANYA WONGKAEW
 • 72 ดุจอักษร สมบุญ
 • 73 อารยา ฉัตรเลิศมงคล
 • 74 ชญาณิศ เชี้ยวบางยาง
 • 75 นุชวสา ฐานะศิริพงศ์
 • 76 ทักษพร จันทราธิกุล
 • 77 วรรณวลี ตรีมงคล
 • 78 กันต์กนิษฐ์ เล่หสถิตย์
 • 79 Thitima Treelokate
 • 80 ภัทรพร ผาตินุรักษ์
 • 81 Nattpatch Karunanont
 • 82 กันยารัตน์ เอื้องนิมิตรบุตร
 • 83 อารีวัลย์ บุญอากาศ
 • 84 Suwannee Watcharodomprasert
 • 85 วันวิสาร์ สุขสาคร
 • 86 นับเดือน วงค์จันมา
 • 87 กฤตยา หอมชะเอม
 • 88 Suhatcha Raksang
 • 89 Naruwan Pattarapongdilok
 • 90 Sudatip Chaowattanapanit
 • 91 Chadaporn Yimruksa
 • 92 WEERAWAN HIRANRATTHANON
 • 93 นิชานาถ เพ็ชร์คล้าย
 • 94 หทัยชนิตร ตั้งเจริญ
 • 95 ณัฏฐ์วลัญ เปิ่นใจช่วย
 • 96 อุบลลดา นันทกสิกร
 • 97 อิศริญาภรณ์ ภัทรบวรกุล
 • 98 ประสพสุข ม่วงเขาย้อย
 • 99 Paweena Klinmalee
 • 100 พงศธร สอนฤทธิ์
 • 1 พัชรินทร์ อุตตโม
 • 2 Chanyapat Sukraksa
 • 3 Punchalee Buraruk
 • 4 พลอยนภัส ตรีสุทธิภากรณ์
 • 5 Lukshmi Lertsupakul
 • 6 Siripen Ung
 • 7 พิมพ์มาดา ธนวัฒน์ไชยกุล
 • 8 กัญญ์วรา ไชยคิรินทร์
 • 9 Praditchaya Photangtam
 • 10 Nutchuda Kriangchaivate
 • 1 Korbchai Ponlasen
 • 2 Suwat saengchutchawan
 • 3 Chinanang Kunsuwanchai
 • 4 ศากุน วงศ์บุษราคัม
 • 5 Phakhuan irisawa
 • 6 Pranee Choonhanirunrit
 • 7 อา​ภากรณ์​ ชคัตเด​ชา​วงศ์​
 • 8 Sasirusm Bulpakdi Chunhakasikarn
 • 9 ปริมาส มุสิกะโปดก
 • 10 วาสนา เกษแก้ว
 • 11 ศรินทร์ ศรีสำเริง
 • 12 Chavisa Sermsuwannasuk
 • 13 นางอลิสา นาฏยดิลก
 • 14 พรวรินท์ กล่อมแพทอง
 • 15 Shayarat Laurattanaworapong
 • 16 นุชนาถ ตันติเสรีรัตน์
 • 17 Suphacha Photibunlang
 • 18 Warinee Weerakalus
 • 19 พรหมพร ไทยทรงธรรม
 • 20 บัณฑิต​า สุขหอม
 • 21 อุทุมพร กิจนิกร
 • 22 รวิพร อมรเลิศวัฒนา
 • 23 สิรินภา เปี่ยมดีสกุล
 • 24 เจนจิรา ศรีทองใหม่
 • 25 Nataporn Sudsanguan
 • 26 ศิรประภา บุญพีระ
 • 27 ศศิโสม เจริญผล
 • 28 สุภาวดี นาคเจริญพร
 • 29 เยาวลักษณ์ ศรีศิริกุล
 • 30 Farsai Temprasertreudee
 • 31 สิริพร ดอกเทียน
 • 32 อรวรรณ ณ ระนอง
 • 33 สุนิสา เป้าสอน
 • 34 phanthila teerawutitorn
 • 35 วรรณิดา งานประสบกิจ
 • 36 Nitta Sonpaeng
 • 37 ศศิธร ลิจันทร์พร
 • 38 ดวงกมล ชัยเฉลิมปรีชา
 • 39 Apinya Poonsawat
 • 40 เพชราภรณ์ คำพีร์
 • 41 ณัฐณิชา ทาทะลักษณ์
 • 42 วิจิตรา อมรคุณ
 • 43 Wasinee Reungdit
 • 44 หฤทัย มั่นใจ
 • 45 ณิชกมล เจริญทองกุล
 • 46 panthira wattanaudomsuk
 • 47 อรุณรัตน์ ศิริสานต์
 • 48 Chutikarn Inganuraksakul
 • 49 ณิธิพร บัวอ่ำ
 • 50 Nongnapats Tanyakittikul

ตัวอย่างใบเสร็จ

ตัวอย่างใบเสร็จ

เลขที่ใบเสร็จ สำหรับกรอก เพื่อลงทะเบียน

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการร่วมกิจกรรม

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 และ 2 คือ ทริปท่องเที่ยว ณ ประเทศเกาหลีใต้ และโทรศัพท์ Samsung Galaxy S9 Plus ต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน (ในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดามารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา)พร้อมใบเสร็จตัวจริงที่ใช้ในการร่วมรายการ มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท อมอร์แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 3 คือ บัตรกำนัลแทนเงินสด ทางแบรนด์จะจดส่งหมายเลข Serial Number สำหรับใช้ที่ร้านให้กับท่านทางอีเมล โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมใบเสร็จตัวจริงที่ใช้ในการร่วมรายการ มาเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิ์ด้วยตนเองที่อีทูดี้เฮ้าส์ทุกสาขา ภายใน 31 ธันวาคม 2561 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 4 คือ บัตรสมนาคุณแต่งหน้าฟรีจำนวน 5 ครั้ง ที่อีทูดี้ เฮ้าส์ จะต้องมารับที่สาขา Centerpoint of Siam Square ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 5 คือ ตุ๊กตาชูการ์จำนวน 5 ตัว ทางแบรนด์จะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของท่าน โดยส่งข้อความยืนยันไปทางอีเมลของท่านก่อนเพื่อยืนยันสิทธิ์ กรุณาส่งที่อยู่ของท่านกลับมาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
5. ในการจับรางวัล หากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนทอนหรือเบิกถอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแล้วเพียง 1 รางวัลตลอดรายการนี้ และของรางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 คือ ทริปท่องเที่ยว ณ ประเทศเกาหลีใต้ และโทรศัพท์ Samsung Galaxy S9 Plus จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่ง ที่ 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 หรือในอัตราอื่นใดที่กฎหมายกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นใดอันนอกเหนือจากของรางวัลเอง (ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า)
8. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่าย หรือให้บริการโดยตรง
9. ผู้โชคดี และผู้ร่วมเดินทางที่ได้รับรางวัลจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังสามารถใช้ได้มากกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่ก่อนวันเดินทาง และจะต้องส่งหนังสือเดินทางพร้อมเอกสาร และต้องออกเดินทางตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น หากมีการเลื่อนการเดินทางด้วยเหตุจำเป็น ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ผู้โชคดี และผู้ร่วมเดินทางทุกท่านทราบล่วงหน้า และหากไม่ได้รับการอนุมัติจากกองการตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ จะไม่ชดเชย หรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้กับผู้โชคดี และผู้ร่วมเดินทางทั้งสิ้น
10. ผู้โชคดี และผู้ร่วมเดินทาง หากไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า ตามวันที่ และเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดี และผู้ร่วมเดินทางสละสิทธิในการรับรางวัลดังกล่าว
11. พนักงานในกลุ่มบริษัท อมอร์แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จำกัดและบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
12. บริษัทฯ จะทำการคัดเลือกผู้โชคดีโดยวิธีการสุ่ม ด้วยระบบอัตโนมัติของทางบริษัท
13. ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีที่ www.etudehouse.com, www.facebook.com/etudehousethailand ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ของวันถัดไปของการจับรางวัล
14. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัล
15. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่าได้ยอมรับกฎกติกาและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ผู้ทำผิดกติกา และการตัดสินการรับรางวัลหรือกรณีมีข้อพิพาทใดๆ ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

กลับไปหน้าแรก

ประกาศรางวัล

ติดตามการประกาศรางวัลได้ในวันที่ 11 กันยายน 2561
ทาง etudehousethailand
และ www.etudehousethailand.com

กลับไปหน้าแรก