ชื่อ

NAME

นามสกุล

SURNAME

เบอร์โทรศัพท์

phone number

อีเมล

e-mail

เลขที่ใบเสร็จ

RECEIPT NO.

รายละเอียดของรางวัล

โปรโมชั่นพิเศษ

สาขา อีทูดี้

ตัวอย่างใบเสร็จ

ตัวอย่างใบเสร็จ

เลขที่ใบเสร็จ สำหรับกรอก เพื่อลงทะเบียน

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการร่วมกิจกรรม

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 และ 2 คือ ทริปท่องเที่ยว ณ ประเทศเกาหลีใต้ และโทรศัพท์ Samsung Galaxy S9 Plus ต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน (ในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดามารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา)พร้อมใบเสร็จตัวจริงที่ใช้ในการร่วมรายการ มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท อมอร์แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 3 คือ บัตรกำนัลแทนเงินสด ทางแบรนด์จะจดส่งหมายเลข Serial Number สำหรับใช้ที่ร้านให้กับท่านทางอีเมล โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมใบเสร็จตัวจริงที่ใช้ในการร่วมรายการ มาเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิ์ด้วยตนเองที่อีทูดี้เฮ้าส์ทุกสาขา ภายใน 31 ธันวาคม 2561 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 4 คือ บัตรสมนาคุณแต่งหน้าฟรีจำนวน 5 ครั้ง ที่อีทูดี้ เฮ้าส์ จะต้องมารับที่สาขา Centerpoint of Siam Square ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 5 คือ ตุ๊กตาชูการ์จำนวน 5 ตัว ทางแบรนด์จะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของท่าน โดยส่งข้อความยืนยันไปทางอีเมลของท่านก่อนเพื่อยืนยันสิทธิ์ กรุณาส่งที่อยู่ของท่านกลับมาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
5. ในการจับรางวัล หากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนทอนหรือเบิกถอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแล้วเพียง 1 รางวัลตลอดรายการนี้ และของรางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 คือ ทริปท่องเที่ยว ณ ประเทศเกาหลีใต้ และโทรศัพท์ Samsung Galaxy S9 Plus จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่ง ที่ 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 หรือในอัตราอื่นใดที่กฎหมายกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นใดอันนอกเหนือจากของรางวัลเอง (ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า)
8. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่าย หรือให้บริการโดยตรง
9. ผู้โชคดี และผู้ร่วมเดินทางที่ได้รับรางวัลจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังสามารถใช้ได้มากกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่ก่อนวันเดินทาง และจะต้องส่งหนังสือเดินทางพร้อมเอกสาร และต้องออกเดินทางตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น หากมีการเลื่อนการเดินทางด้วยเหตุจำเป็น ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ผู้โชคดี และผู้ร่วมเดินทางทุกท่านทราบล่วงหน้า และหากไม่ได้รับการอนุมัติจากกองการตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ จะไม่ชดเชย หรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้กับผู้โชคดี และผู้ร่วมเดินทางทั้งสิ้น
10. ผู้โชคดี และผู้ร่วมเดินทาง หากไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า ตามวันที่ และเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดี และผู้ร่วมเดินทางสละสิทธิในการรับรางวัลดังกล่าว
11. พนักงานในกลุ่มบริษัท อมอร์แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จำกัดและบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
12. บริษัทฯ จะทำการคัดเลือกผู้โชคดีโดยวิธีการสุ่ม ด้วยระบบอัตโนมัติของทางบริษัท
13. ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีที่ www.etudehouse.com, www.facebook.com/etudehousethailand ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ของวันถัดไปของการจับรางวัล
14. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัล
15. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่าได้ยอมรับกฎกติกาและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ผู้ทำผิดกติกา และการตัดสินการรับรางวัลหรือกรณีมีข้อพิพาทใดๆ ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

กลับไปหน้าแรก

ประกาศรางวัล

ติดตามการประกาศรางวัลได้ในวันที่ 11 กันยายน 2561
ทาง etudehousethailand
และ www.etudehousethailand.com

กลับไปหน้าแรก